2 de set. 2010

TEMARI GENERAL GRUP C1

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978:
estructura, contingut i principis. Els drets fona-
mentals i les llibertats públiques. Els deures.

Tema 2. Les Corts Generals. Composició,
organització i atribucions del Congrés dels
Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El
Govern: funcions, designació i remoció del
Govern i del president. Relacions amb les
Corts Generals.

Tema 3. El Tribunal Constitucional: com-posi-
ció i competències. Processos. El poder
judicial: funcions i principis. El Consell
General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal.
El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 4. L'organització territorial de l'Estat:
l'Administració central, autònomica i local.
Ens que l'integren l’administració local. La
Llei de bases del règim local. La regulació del
règim local a Catalunya.

Tema 5. El municipi. Els òrgans de repre-
sentació política i la seva designació. Òrgans
necessaris i òrgans complementaris. Línies
generals de l'organització i competències mu-
nicipals. Règims municipals especials. L'orga-
nització comarcal de Catalunya. La pro-víncia.
Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit
territorial inferior al municipi.

ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 6. L'Estatut d'autonomia de Catalunya;
estructura, contingut essencial i principis
fonamentals. Els procediments de reforma.
Competències de la Generalitat de Catalunya:
exclusives, de desenvolupament legislatiu i
executives.

Tema 7. El Parlament de Catalunya; com-posi-
ció, organització i funcions. El Síndic de
Greuges. La Sindicatura de Comptes. El
Consell Consultiu.

Tema 8. El President de la Generalitat: elecció,
cessament i funcions. El Govern: composició,
caràcter, atribucions i funcions.

UNIÓ EUROPEA
Tema 9. Configuració de la Unió Europea. Els
tractats originaris i de modificació. La Cons-
titució Europea. Característiques de l'orde-
nament jurídic comunitari. Fonts: els tractats;
els reglaments; les directives. Les institucions
comunitàries. La Comissió. El Consell. El
Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El
Tribunal de Comptes.

DRET ADMINISTRATIU
Tema 10. L'Administració pública: concepte i
principis. El dret administratiu. El reglament:
concepte i classes de reglaments. La relació
juridicoadministrativa: concepte i elements. El
ciutadà com a titular de drets davant l'Admi-
nistració.

Tema 11. L'acte administratiu: concepte, ele-
ments i classes. La motivació i la forma. El
silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte
administratiu: principis generals. Executivitat
de l'acte administratiu. La notificació i la
publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de
ple dret, anul·labilitat.

Tema 12. L'organització administrativa: prin-
cipis. L'òrgan administratiu: concepte, ele-
ments i naturalesa. Els òrgans col·legiats. La
jerarquia administrativa. La delegació, l'advo-
cació i la substitució. La coordinació adminis-
trativa.

Tema 13. El procediment administratiu: con-
cepte, principis i importància. El procediment
administratiu comú: regulació. L'estructura del
procediment administratiu: iniciació, orde-
nació, instrucció i finalització. Els terminis
administratius: regulació i jurisprudència.

Tema 14. Revisió dels actes en via admi-
nistrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes
administratius. Els recursos administratius:
objecte i classes. Les reclamacions prèvies a
l'exercici d'accions civils i laborals. El recurs
contenciós-administratiu.

Tema 15. Patrimoni de les administracions
públiques; concepte, naturalesa i classificació.
Les prerrogratives de l’Administració; afec-
tació, mutació i adscripció. Adquisició i
defensa del patrimoni. Ús i explotació; els
negocis jurídics patrimonials.

Tema 16. La contractació administrativa: con-
cepte i fonts. Incidència del dret comunitari
europeu. Principis bàsics de la Llei de
contractes de les administracions públiques. La
selecció del contractista. Drets i obligacions
del contractista i de l’Administració

Tema 17. Les formes d'activitat administrativa.
L'activitat de limitació, arbitral, de servei
públic i de foment. Principals manifestacions.

Tema 18. El servei públic local. Formes de
prestació dels serveis públics. La gestió directa
i la indirecta. La concessió. Domini públic i
privat de l'Administració: règim jurídic i
naturalesa. Ús del domini públic.

Tema 24. Règim urbanístic del sòl; classi-
ficació del sòl; patrimoni municipal del sòl;
parcel·lacions i reparcel·lacions. Plan d’orde-
nació: classes. La seva formació i aprovació.
Efectes. Execucions dels plans d’ordenació:
sistemes d’actuació.

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL
Tema 19. El règim jurídic de la funció pública
catalana. La funció pública local: selecció i
provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la
condició de funcionari.

Tema 20. Drets i deures del personal al servei
de l'Administració pública. El sistema
retributiu. Situacions administratives. Règim
d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració pública.

Tema 21. Les relacions laborals. Sistemes de
representació i participació en l'Administració
pública. Els pactes i els acords amb les orga-
nitzacions sindicals. L'Estatut dels treballad-
ors: estructura i contingut. Els convenis
col·lectius.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINAN-
CERA. HISENDA PÚBLICA
Tema 22. Les hisendes locals. Classificació
dels ingressos. Els pressupostos locals. Modi-
ficacions pressupostàries: crèdits extraordi-
naris i suplements de crèdits. Transferències.
Altres modificacions pressupostàries.

Tema 23. El dret tributari a l’Administració
local: concepte i contingut. Els tributs: con-
cepte, naturalesa. El fet imposable i l'acre-
ditació. Els impostos: concepte i principis. Els
impostos directes. Els impostos indirectes.
Taxes i contribucions especials. Els preus
públics.


links;
administració auxiliar de catalunya
nulitat i anul·labilitat

Cap comentari: