29 d’ag. 2010

temari específic

1. Conceptes bàsics sobre informàtica i sistemes de la informació.
La informàtica: concepte, evolució i tendències.
http://definicion.de/informatica/
2. Elements principals d'un equip informàtic: CPU, memòria,
busos, connexions E/S. Tipus, característiques i modes de funcio-
nament. exemples
3. Elements perifèrics. Unitats d'emmagatzemament. Tipus, carac-
terístiques i modes de funcionament.
4. Sistemes operatius. Arquitectura i funcionament general. Servi-
dors de fitxers, impressió, gestió d'usuaris, configuració, servidors
de terminals.
5. Sistemes operatius servidor. Servidors Windows, tipus. Gestió
d'usuaris amb Active Directory.
pdf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador
6. Eines d'ofimàtica. Concepte i descripció. Suites ofimàtiques.
Alternatives de software lliure. Avantatges i inconvenients.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofim%C3%A1tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paquet_ofim%C3%A0tic
7. Virus. Conceptes bàsics. Tipus de virus. Mesures preventives i
correctives en entorns LAN connectats a Internet. Solucions
comercials. Antivirus corporatius client/servidor vs Antivirus
perimetrals de protecció de la xarxa INET.
http://www.hispasec.com/unaaldia/1467
http://www.webcome.es/portal/index.php/servicios/antispam-y-antivirus-perimetral
8. El Sistemes de missatgeria Internet i el correu brossa (SPAM).
concepte de SPAM, solucions comercials i de lliure distribució per
implantació de solucions antiSPAM.
http://www.persystems.net/sosvirus/pregunta/nospam.htm

http://blog.centrodedatos.com/aplicacion-antispam/
9. Seguretat a les xarxes. Sistemes tallafocs, IPS i Proxy. Impor-
tància del disseny de la xarxa per la seguretat.
http://ca.wikilingue.com/pt/Firewall
http://www.genos.cat/productes/integracions-de-paquets/seguretat-perimetrica-i-de-xarxa.html
10. Zones desmilitaritzades mitjançant l'ús de tallafocs. Descripció
de zona desmilitaritzada i imple-mentació.
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=15466
11. Disponibilitat. Sistemes tolerants a fallades. Maquinari, pro-
gramari.

pdf
12. Assegurament de les dades i la disponibilitat. Tipus de RAID.
2tipusraid
Tipus de raid
raid
13. Sistemes de fitxers. Concepte. Tipus. El cas de FAT32, NTFS i
ext2.
14. Gestió de memòria. Memòria virtual. Paginació i segmentació.
15. Sistema integral de Backup. Hardware, electrònica i software.
Polítiques i planificació.
16. Sistemes de transmissió de dades. Mitjans de transmissió.
Tipus de xarxes.
17. Xarxes d'àrea local: estàndards; topologia; electrònica de xarxa;
gestió i administració.
18. Tecnologies de comunicacions en banda ampla. RDSI, XDSL,
ATM, ràdio enllaç. Conceptes generals.
19. Tecnologia client/servidor. Tecnologia multicapa.
20. Protocols jerarquitzats. Conceptes generals. Model de
referència ISO
: definició, jerarquització del model i nivells.
21. Tecnologia de sistemes distribuïts: dispositius de xarxa.
Protocol ARP, SNMP, RMON,ICMP, UDP, TCP/IP.
22. Tecnologia de sistemes distribuïts: xarxes de computadors.
Adreçament d'internet. Adreçament IP. IPV6. Routers IP d'altes
prestacions. Backbone Routers. Protocols Gateway.
23. Veu sobre IP. Característiques. Avantatges i inconvenients.
Solucions de programari i de maquinari.
24. Internet. Estructura i funcionament. Organització. Modes
d'accés. Aplicacions (navegadors). Protocols. Serveis d'internet
(correu electrònic, serveis web, FTP, Telnet), configuració i
estàndards utilitzats.
25. Eines d'assistència i gestió remota d'equips. El cas de Team-
viewer i el protocol RDP de Microsoft.
26. Arquitectura de desenvolupament d'aplicacions en entorn
distribuït: especificacions COM; CORBA * i SOAP. Model d'objectes.
Escalabilitat i serveis.
27. Llenguatges d'aplicacions distribuïdes. Llenguatges de maques.
Llenguatges d'intercanvi d'informació. Llenguatges de presentació
de la informació.
28. Llenguatges de desenvolupament: Servlets, llenguatges de
Scripting, llenguatge Java. Especificacions. Màquina virtual.
Classes. Model de components. JDBC.
29. Desenvolupament amb Microsoft Visual Studio. .NET Frame-
work
, descripció i característiques. Desenvolupament amb C# i
ASP.NET.
30. Portals corporatius: definició, estructura de continguts. Anàlisi
de les necessitats.
31. Sistemes Workflow i llibreries de fitxers. Microsoft Office
Sharepoint Server. Descripció i usos de l'eina comercial.
32. Tècniques d'anàlisi de requisits: diagrames de fluxos de dades.
Anàlisi i disseny estructurat.
33. Anàlisi i disseny orientat a objectes. Conceptes bàsics. Notació
UML
. Diagrama de classes, casos d'ús, interacció, estat, activitat i
implementació.
34. Gestió de qualitat del programari. Redisseny de processos.
35. Metodologia de planificació i desenvolupament de sistemes
d'informació. Mètrica V3.
36. Estratègies d'emmagatzemament per a grans volums de dades.
Tecnologia Fibre Channel, iSCSI. NAS.
37. Virtualització de servidors. VMWare Server i VMWare ESX.
Muntatge i manteniment de servidors virtuals.
38. Bases de dades relacionals. Tecnologia.
39. Bases de dades orientades a objecte. Tecnologia.
40. Anàlisi de bases de dades. Model semàntic. Model entitat-
relació
. Model orientat als objectes.
41. Data Warehouse. Datamining.
42. Llenguatge SQL. Optimització de les sentències. Microsoft SQL
Server.

43। Desenvolupament per a dispositius mòbils NET Compact
Framework. SQL Server Mobile Edition.
44. Principis de la Seguretat de la informació. Integritat i confi-
dencialitat. Autenticació i no repudi en entorns corporatius. Polí-
tica de seguretat corporativa
. Anàlisi de riscos. El tractament de les
dades de caràcter personal a l'Administració Pública. La LOPD i la
seva aplicació practica.
45. Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal. Nivell bàsic, mitjà i alt. Infraccions i
sancions. Reglament tècnic de mesures de seguretat per a l'apro-
vació i homologació d'aplicacions i mitjans de tractament automa-
titzat de la informació
.
46. Criptografia: història. Sistemes de clau pública. Sistemes de
clau privada.
47. Signatura digital. Certificat digital. Entitats de Certificació.
Signatura electrònica avançada en l'administració pública catalana.
El cas de CATCERT.
48. Llei 11/2007. Principis i reptes. Eines desenvolupades pel Con-
sorci AOC per ajudar a complir la llei a les administracions locals.

26 d’ag. 2010

mysql access denied for user 'root'@'localhost' using password no

Si nos encontramos con un error como estos debería mos proceder con las siguiente lineas de comandos.

mysql> mysql -u root -p
mysql> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('') WHERE User='root';
mysql> flush privileges;

mysql_100×52-64.gif Y listo, ya podras acceder al phpmyadmin pero al iniciar la pagina tendras el siguiente mensaje:

Su archivo de configuración contiene parámetros (root sin contraseña) que corresponden a la cuenta privilegiada predeterminada de MySQL. Su servidor de MySQL está usando estos valores, lo que constituye una vulnerabilidad. Se le recomienda corregir esta brecha de seguridad. Por ejemplo, desde la página de inicio de phpMyAdmin seleccione Privilegios y agregue la contraseña a root@localhost. Deberá escribir la misma contraseña en config.inc.php de phpMyAdmin

Ve a Privilegios y crea una cuenta root con contraseña y otra sin contraseña.

Addendum:

Si no tubiéramos password de root inicialmente entraremos con:

mysql> mysql -u root

El resto de pasos son idénticos.


otra solucion aqui https://help.ubuntu.com/community/MysqlPasswordReset

25 d’ag. 2010

Ubuntu, instalar apache, mysql y php5

Por fin!! Instalar servidor local (Apache2+MySQL5+PHP5) en Ubuntu

Casi pierdo la cabeza… pero aqui ando! :D asi que si yo pude todos pueden.

A ver, aunque tardé en publicar este artículo, es mejor tarde que nunca no?
——-
Instrucciones:
1. Si tienes instalado algun apache o mysql o php desinstalalos desde consola:
sudo su
escribe tu pass
# apt-get remove --purge apache2 mysql-server mysql-server-5.0 php5

si tenias apache solo entonces escribes apache en lugar de apache2
así te desinstala todo todito todo sin ningun escape de alguna cosa de configuracion.

Ahora vamos a instalar:
1. Apache2
Desde consola:
# apt-get install apache2 libapache2-mod-php5
aqui instalamos 2 cosas el servidor apache2 y el modulo php5 para el apache :D
todo debe salir perfecto…

2. MySQL5
Desde consola:
# apt-get install mysql-server mysql-server-5.0 libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
asi instalamos mysql, el enlace entre apache y mysql, y el de php5 y mysql.

3. PHP5
Dede consola:
# apt-get install php5

4. Reiniciamos todos los servicios:
Desde consola:
# /etc/init.d/apache2 restart
# /etc/init.d/mysql restart

PD: Si tienen un problema con el mysql, de que no les carga el socket mysqld, entonces vayan a la ruta donde les dice que debe estar y allí va a haber un archivo con un nombre parecido entonces renombras dicho archivo por el que mysql está pidiendo:
ejemplo:
el archivo que te pide se llama mysqld.socket y solo ves el archivo mysql.socket entonces haces desde consola:
# mv mysql.socket mysqld.socket
y luego reinicias mysql
# /etc/init.d/mysql restart
y listo ahi tienes
y asi ya queda todo perfecto :D :D:D

ahora, si tienen algun problema, no duden en preguntar.

PD2: si necesitan el phpmyadmin (muy seguramente) entonces escribe en consola:
# apt-get install phpmyadmin
ahi te instala phpmyadmin pero si te lo instala en otra carpeta, por defecto es /usr/share/ entonces copia y pega esto en consola:
# cp -R /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin
esto te copiará toda la carpeta de phpmyadmin a la carpeta /var/www/ que es donde apache tiene todos sus apartados de datos para el servidor.

PD3: Si quieres pasar una carpeta en la que estabas trabajando en windows, por ejemplo con AppServ, copia la carpeta y pegala dentro de /var/www/ y luego desde consola dirigete a /var/www/ y escribe:
# chmod -R 755 nombre_de_tu_carpeta
esto cambiará los permisos de acceso para esta carpeta, si no lo haces, entonces cuando trates de abrirla desde localhost te dirá que no tienes permisos para entrar a esa carpeta.

Preguntas? Dudas? Comentarios?

Ads by Google
Curso Técnico
Curso en Energia Solar Térmica y Fotovoltaica. ¡ Infórmate !
EnBarcelona.XeniumFormacion.net
Técnico Energía Solar
Curso para Técnico en Energía Solar Térmica. ¡ Infórmate !
Tecnico_Energia.XeniumFormacion.es
GROHE Grifos Fregadero
Descarga los catálogos GROHE en PDF Líder en Griferías para la Cocina.
www.grohe.es
Hosting,Servidores,Stream
Servidores Administrados 100% Panel de Control Directadmin Profes
www.CyberNETicos.com

ArchLinux, instalacion de entorno gráfico, Arch Linux + guía instalación + instalación GNOMEArch Linux es una distribución GNU/Linux diseñada para ser liviana y simple. El enfoque de diseño se centra en simplicidad, elegancia, coherencia de código y minimalismo. Arch Linux define simplicidad como "...una ligera estructura base sin agregados innecesarios, modificaciones, o complicaciones, que permite a un usuario individual modelar el sistema de acuerdo a sus propias necesidades".

En mi caso yo nunca he usado Arch Linux (estoy demasiado contento con Ubuntu 9.04 ) pero, por comentarios que he visto, solamente la recomiendo para usuarios de nivel intermedio o avanzado en Linux, ya que la instalación no es muy amigable que digamos .

Descarga


Lo pueden descargar haciendo clic aquí.

Guía de instalación


Les pongo esta guía de instalación para que también los novatos puedan instalar Arch Linux en su PC o en una máquina virtual (o también llamada la "máquina de los cobardes ":

Paso 1


Insertad el CD de Arch Linux que han descargado y les aparecerá una pantalla negra en la que se tienen que loguear como root. Después, verán esta pantalla:En verde está resaltado el comando que tienen que poner para configurar su teclado al de su zona. Para cambiar la distribución de teclado tecleen "km" (sin las comillas). En rojo está resaltado el comando que tienen que teclear para comenzar la instalación, así que tecleen "/arch/setup" (sin comillas) para comenzar la instalación.

Paso 2
Aparecerá la pantalla que está encima. Simplemente pulsen Intro. Después te preguntará qué método de instalación deseas. Para moverse por los menús, usarás las flechas del teclado y para seleccionar algo, se selecciona con la barra espaciadora. En nuestro caso usaremos la instalación por CD, así que seleccionan CD y pulsen Intro (si no funciona usen la barra espaciadora).

Paso 3
Después verán los pasos que hay para instalar Arch Linux. Seleccionen el primero y pulsen Intro.

Paso 4
¡No se asusten al ver esa pantalla! Es el particionador de disco de Arch Linux. Como ven, es en modo consola, así que puede ser bastante más complicado de lo que parece. Si necesitan ayuda para particionar vayan a otro post mío haciendo clic aquí.

Paso 5
Después te preguntará los paquetes adicionales que deseas instalar. Selecciona los que quieras y pulsa Intro.

Paso 6
Es la parte más importante de la instalación y la más liosa. Os pregunta el editor de textos que queréis para configurar los archivos. Hay dos: Nano y Vim. En este ejemplo vamos a usar Nano.

Seleccionad 7etc/rc.conf

Id hasta las siguientes líneas y escribid esto:

LOCALE=”es_ES.utf8″
HARDWARECLOCK=”localtime”
USEDIRECTISA=”no”
TIMEZONE=”Europe/Madrid”
KEYMAP=”es”
CONSOLEFONT=
CONSOLEMAP=
USECOLOR=”yes”

Lo demás lo dejáis como estaba, excepto NETWORKING en la que pondréis esto (en el caso de tener IP dinámica):

eth0=”dhcp”
INTERFACES=(eth0)

Vamos al siguiente archivo: /etc/locale.gen.
El archivo es el que permite poner vuestro sistema en español. Encontraréis esto:

es_ES.UTF-8 UTF-8
es_ES ISO-8859-1
es_ES@euro ISO-8859-15

Elegid eso. Los elegís quitando la almohadilla que tienen delante.

Vamos a root password. Ahí elegid la contraseña para administrador.

Después, en Pacman mirror elegid el repositorio que quieran para actualizar el sistema. Como ejemplo vamos a usar uno francés:

# Setup-Entry
Server = ftp://mir1.archlinuxfr.org/archlinux/$repo/os/i686

Paso 7


Relájense. Acepten e instalen el kernel.

Paso 8


Aquí tienen que instalar el gestor de arranque. Pueden elegir dos: GRUB o LILO. Yo recomiendo GRUB, así que lo seleccionamos y os preguntará dónde instalarlo. Seleccionan la partición donde han instalado Arch Linux.

Después, salgan de la instalación, quiten el CD y reinicien el PC. Ya tienen instalado Arch Linux, pero sin entorno gráfico.

EXTRA: Cómo instalar GNOME en Arch Linux


Como mucha gente sabrá, cuando instalas Arch Linux solamente se instala en modo texto, sin entorno gráfico, y eso para los usuarios novatos no es para nada bueno, ya que pueden coger una mala imagen de Linux (mucha gente tiene ese miedo y resulta que no sabe ni lo que es Linux ). En este tutorial voy a explicar cómo instalar GNOME en Arch Linux. Espero que les sea de utilidad y que prueben e instalen Arch Linux. Que lo disfruten:

Lo primero, antes de instalar GNOME deben haber instalado el sistema base. Después de haber instalado el sistema base, actualizen su sistema para más seguridad y hagan todos los reinicios que les pidan las actualizaciones. Cuando lo hayan actualizado, empieza la acción:

1. Antes de empezar, se deben loguear como root y tener actualizado el sistema. Una vez hecho todo eso, modifiquen el archivo "pacman.conf" (sin comillas) tecleando esto en el sistema base: nano /etc/pacman.conf

2. Cuando hayan entrado al archivo pacman.conf, deben activar el repositorio "unstable" buscando estas líneas y quitando la almohadilla que hay delante (#):

[core]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[extra]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[community]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[unstable]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

3. Guardad el archivo y tecleen esto en el sistema base: pacman -Syy
Ese comando se debe usar la primera vez que actualizéis el sistema y cada vez que cambies los repositorios. Cuando quieras actualizar el sistema después de haberlo hecho una vez, debéis teclear esto: pacman -Syu

4. Cuando hayáis actualizado Arch Linux, debéis añadir vuestro usuario con este comando: adduser

5. En el diálogo que os sale debéis poner nombre, contraseña, etc. Y después debéis añadir vuestro usuario a los distintos grupos, tecleando esto en el sistema base:

gpasswd -a usuario audio

gpasswd -a usuario wheel

gpasswd -a usuario storage

gpasswd -a usuario video

gpasswd -a usuario optical

gpasswd -a usuario floppy

gpasswd -a usuario lp

PD: Donde pongo usuario, debéis poner vuestro nombre de usuario de Arch Linux.

6. Después debéis instalar sudo con este comando en el sistema base: # pacman -S sudo

7. Y después configuráis sudo añadiendo el nombre de vuestro usuario escribiendo esto en el sistema base: # visudo

8. El comando anterior abrirá el editor vi y añadís vuestro usuario así:

root ALL=(ALL) ALL

usuario ALL=(ALL) ALL

PD: En usuario poned vuestro nombre de usuario de Arch Linux.

9. Ahora hemos terminado lo complicado. Instalad el sonido tecleando esto en el sistema base: # pacman -S alsa-utils
Y después añadís alsa en el archivo rc.conf en DAEMONS:

# nano /etc/rc.conf

DAEMONS=(syslog-ng ……… alsa…..)

10. Ahora instaláis la base del entorno gráfico tecleando esto en el sistema base: # pacman -S xorg

11. Y ahora toca configurar la tarjeta gráfica que tengan. En este ejemplo voy a utilizar una tarjeta ATI, aunque si tienen una NVIDIA sigan esta otra guía haciendo clic aquí. Si tienen ATI tecleen esto en el sistema base: # pacman -S catalyst

12. Y después de instalarla, la configuráis tecleando esto en el sistema base: # aticonfig – -initial – -input=/etc/X11/xorg.conf

13. Ahora toca el turno de instalar GNOME. Primero deben instalar la tipografía tecleando esto en el sistema base: # pacman -S ttf-ms-fonts ttf-dejavu ttf-bitstream-vera
Y ahora instalan GNOME tecleando esto en el sistema base: # pacman -S gnome gnome-extra gdm

PD: El paquete gnome-extra es opcional.

14. Prácticamente hemos terminado, pero antes nos toca configurar tres archivos. Empezamos por el archivo rc.conf: # nano /etc/rc.conf
Y cuando estén dentro del archivo, añaden dos servicios necesarios (hal y fam): DAEMONS=(…… hal fam ……)

15. Ahora toca el turno de inittab: # nano /etc/inittab
Se encontrarán un archivo como éste:

## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console
id:3:initdefault:
# Boot to X11
#id:5:initdefault:

# Example lines for starting a login manager
x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/opt/kde/bin/kdm -nodaemon

Y lo ponen como éste:

## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console
#id:3:initdefault:
# Boot to X11
id:5:initdefault:

# Example lines for starting a login manager
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/opt/kde/bin/kdm -nodaemon

Lo que conseguimos con eso es que GNOME inicie más rápido. Ahora configuraremos el archivo que permitirá que iniciemos GNOME. Para ello nos logueamos: # su usuario
Y editamos el archivo ~/.xinitrc (~ lo introducimos con Alt Gr+Ñ): $ nano ~/.xinitrc
Y escribimos ésto:

#!/bin/sh
#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#
exec gnome-session

16. ¡Y ya está! Reinicia y ya Arch Linux te arrancará GNOME por defecto. Loguéate y tendrás un entorno de escritorio sencillo en una distribución no tan sencilla .

Post original de la instalación de GNOME: http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3293425/C%C3%B3mo-instalar-GNOME-en-Arch-Linux-(Megapost).html (No digan que es repost ya que ese post le he hecho yo )

20 d’ag. 2010

Nombre propietario xp en cmd no ha cambiado, nombre propietario en cmd, cambiar el propietario de xp en cmd

Para cambiar el nombre de usuario u organización registrado como propietario en el XP, debes realizar los siguientes pasos: Menú de Inicio > Ejecutar > escribir "regedit". Aceptar. Navega hasta HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion Si deseas cambiar el usuario, haz doble clic sobre "RegisteredOwner" y cambia el nombre. Si deseas cambiar la organización, haz doble clic sobre "RegisteredOrganization" y realiza el cambio. Reinicia el PC. Podrás ver los cambios pulsando menú Ayuda > Acerca de Windows

18 d’ag. 2010

Converting OVA Files for use in VMware Server , convertir ova to vmx

http://www.webs05.com/2009/03/02/converting-ova-files-for-use-in-vmware-server.html

got it working!! For users with VMware server my steps for using OVA files are as follows:
  1. Download/install/run VMware vCenter Converter (I also recommend to just install the standalone)
  2. Click on the icon to “Convert Machine” or go File, New,”Convert Machine”
  3. In the wizard that pops up, select “Virtual Appliance” and browse to the “.OVA” file. Hit next and next again.
  4. Choose “VMware Workstation or other VMware virtual machine” from the first drop down.
  5. For the second drop down choose your VMware product, in my case it was “VMware Server 2.x”
  6. Browse to your location where you keep your VMs and hit next.
  7. Edit or change any options you like, I left mine at defaults.
  8. Then next your way through till it runs. You should be taken back to the main screen and the status will show as “Completed” when it’s done.

Once done you can add the VM using the server management interface just like you would any other appliance. The OVA file appears to be nothing more than a package for VMs similar to how ZIP files are used.

I was able to figure this out thanks to a commentator on VMware forums named Tim F. Thanks Tim!

4 d’ag. 2010

Xubuntu, spotify deja de sonar se para o se cuelga y no responde

http://crashbit.homelinux.com/node/1756

Pues aun estando lejos de saber el porque, he podido comprobar que se trata de algún problema con el demonio de sonido ALSA, así que vamos a hacer lo siguiente...

Lanzamos la configuración de wine y seleccionamos como demonio de sonido "ESound":

eric@eric-notebook:~$ winecfg

A continuacion os dejo una imágen de como tiene que quedar configurado:

Bien, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro spotify corriendo y reproduciendo canciones perfectamente,