29 d’ag. 2010

temari específic

1. Conceptes bàsics sobre informàtica i sistemes de la informació.
La informàtica: concepte, evolució i tendències.
http://definicion.de/informatica/
2. Elements principals d'un equip informàtic: CPU, memòria,
busos, connexions E/S. Tipus, característiques i modes de funcio-
nament. exemples
3. Elements perifèrics. Unitats d'emmagatzemament. Tipus, carac-
terístiques i modes de funcionament.
4. Sistemes operatius. Arquitectura i funcionament general. Servi-
dors de fitxers, impressió, gestió d'usuaris, configuració, servidors
de terminals.
5. Sistemes operatius servidor. Servidors Windows, tipus. Gestió
d'usuaris amb Active Directory.
pdf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador
6. Eines d'ofimàtica. Concepte i descripció. Suites ofimàtiques.
Alternatives de software lliure. Avantatges i inconvenients.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofim%C3%A1tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paquet_ofim%C3%A0tic
7. Virus. Conceptes bàsics. Tipus de virus. Mesures preventives i
correctives en entorns LAN connectats a Internet. Solucions
comercials. Antivirus corporatius client/servidor vs Antivirus
perimetrals de protecció de la xarxa INET.
http://www.hispasec.com/unaaldia/1467
http://www.webcome.es/portal/index.php/servicios/antispam-y-antivirus-perimetral
8. El Sistemes de missatgeria Internet i el correu brossa (SPAM).
concepte de SPAM, solucions comercials i de lliure distribució per
implantació de solucions antiSPAM.
http://www.persystems.net/sosvirus/pregunta/nospam.htm

http://blog.centrodedatos.com/aplicacion-antispam/
9. Seguretat a les xarxes. Sistemes tallafocs, IPS i Proxy. Impor-
tància del disseny de la xarxa per la seguretat.
http://ca.wikilingue.com/pt/Firewall
http://www.genos.cat/productes/integracions-de-paquets/seguretat-perimetrica-i-de-xarxa.html
10. Zones desmilitaritzades mitjançant l'ús de tallafocs. Descripció
de zona desmilitaritzada i imple-mentació.
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=15466
11. Disponibilitat. Sistemes tolerants a fallades. Maquinari, pro-
gramari.

pdf
12. Assegurament de les dades i la disponibilitat. Tipus de RAID.
2tipusraid
Tipus de raid
raid
13. Sistemes de fitxers. Concepte. Tipus. El cas de FAT32, NTFS i
ext2.
14. Gestió de memòria. Memòria virtual. Paginació i segmentació.
15. Sistema integral de Backup. Hardware, electrònica i software.
Polítiques i planificació.
16. Sistemes de transmissió de dades. Mitjans de transmissió.
Tipus de xarxes.
17. Xarxes d'àrea local: estàndards; topologia; electrònica de xarxa;
gestió i administració.
18. Tecnologies de comunicacions en banda ampla. RDSI, XDSL,
ATM, ràdio enllaç. Conceptes generals.
19. Tecnologia client/servidor. Tecnologia multicapa.
20. Protocols jerarquitzats. Conceptes generals. Model de
referència ISO
: definició, jerarquització del model i nivells.
21. Tecnologia de sistemes distribuïts: dispositius de xarxa.
Protocol ARP, SNMP, RMON,ICMP, UDP, TCP/IP.
22. Tecnologia de sistemes distribuïts: xarxes de computadors.
Adreçament d'internet. Adreçament IP. IPV6. Routers IP d'altes
prestacions. Backbone Routers. Protocols Gateway.
23. Veu sobre IP. Característiques. Avantatges i inconvenients.
Solucions de programari i de maquinari.
24. Internet. Estructura i funcionament. Organització. Modes
d'accés. Aplicacions (navegadors). Protocols. Serveis d'internet
(correu electrònic, serveis web, FTP, Telnet), configuració i
estàndards utilitzats.
25. Eines d'assistència i gestió remota d'equips. El cas de Team-
viewer i el protocol RDP de Microsoft.
26. Arquitectura de desenvolupament d'aplicacions en entorn
distribuït: especificacions COM; CORBA * i SOAP. Model d'objectes.
Escalabilitat i serveis.
27. Llenguatges d'aplicacions distribuïdes. Llenguatges de maques.
Llenguatges d'intercanvi d'informació. Llenguatges de presentació
de la informació.
28. Llenguatges de desenvolupament: Servlets, llenguatges de
Scripting, llenguatge Java. Especificacions. Màquina virtual.
Classes. Model de components. JDBC.
29. Desenvolupament amb Microsoft Visual Studio. .NET Frame-
work
, descripció i característiques. Desenvolupament amb C# i
ASP.NET.
30. Portals corporatius: definició, estructura de continguts. Anàlisi
de les necessitats.
31. Sistemes Workflow i llibreries de fitxers. Microsoft Office
Sharepoint Server. Descripció i usos de l'eina comercial.
32. Tècniques d'anàlisi de requisits: diagrames de fluxos de dades.
Anàlisi i disseny estructurat.
33. Anàlisi i disseny orientat a objectes. Conceptes bàsics. Notació
UML
. Diagrama de classes, casos d'ús, interacció, estat, activitat i
implementació.
34. Gestió de qualitat del programari. Redisseny de processos.
35. Metodologia de planificació i desenvolupament de sistemes
d'informació. Mètrica V3.
36. Estratègies d'emmagatzemament per a grans volums de dades.
Tecnologia Fibre Channel, iSCSI. NAS.
37. Virtualització de servidors. VMWare Server i VMWare ESX.
Muntatge i manteniment de servidors virtuals.
38. Bases de dades relacionals. Tecnologia.
39. Bases de dades orientades a objecte. Tecnologia.
40. Anàlisi de bases de dades. Model semàntic. Model entitat-
relació
. Model orientat als objectes.
41. Data Warehouse. Datamining.
42. Llenguatge SQL. Optimització de les sentències. Microsoft SQL
Server.

43। Desenvolupament per a dispositius mòbils NET Compact
Framework. SQL Server Mobile Edition.
44. Principis de la Seguretat de la informació. Integritat i confi-
dencialitat. Autenticació i no repudi en entorns corporatius. Polí-
tica de seguretat corporativa
. Anàlisi de riscos. El tractament de les
dades de caràcter personal a l'Administració Pública. La LOPD i la
seva aplicació practica.
45. Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal. Nivell bàsic, mitjà i alt. Infraccions i
sancions. Reglament tècnic de mesures de seguretat per a l'apro-
vació i homologació d'aplicacions i mitjans de tractament automa-
titzat de la informació
.
46. Criptografia: història. Sistemes de clau pública. Sistemes de
clau privada.
47. Signatura digital. Certificat digital. Entitats de Certificació.
Signatura electrònica avançada en l'administració pública catalana.
El cas de CATCERT.
48. Llei 11/2007. Principis i reptes. Eines desenvolupades pel Con-
sorci AOC per ajudar a complir la llei a les administracions locals.

Cap comentari: