10 de febr. 2011

Combinar correspondencia , etiquetas world y excel

1.- Obrir World, Abrir "nuevo documento", a l'apartat de la columna dreta dins de plantillas,
escollir "plantillas en mi pc".

2.- Pestanya "cartas y faxes", escollir "assistente para etiquetas postales".

3.- Acceptem "nuevo documento" o "plantilla", es igual.

4.- "Asistente para etiquetas" seleccionem "Crear etiquetas para una lista de correspondencia".

5.- Columna dreta cambiar diseño del documento "opciones de etiqueta".

6.- Etiquetas, escollir "apli"?, i producto "17270"?

7.- Siguiente "seleccionar destinatarios", "utilizar una lista existente" escollim "examinar"
i localitzem les dades fetes amb l'excel.

8.- seleccionem la "hoja1" normalment es aquesta si es que no tens les dades en altres fulles.

9.- Acceptem, i ens mostrarà tots els camps i dades del document , tornem a acceptar.

10.- Ens mostrarà en camp a les etiquetes "proximo registro", no en fem cas d'això, i a la columna
dreta anem al pas seguent "diseñe las etiquetas"

11.- De les opcions que tenim escollim "Mas elementos", i ara ens hauria de mostrar els camps de
les columnes de l'excel, seleccionem els que volem introduir i fem insertar en cada un d'ells.

12.- Anem a la primera etiqueta que es on haura insertat els camps i els situem amb la posició
o ordre que volguem per tal que quedin ben situats.

13.- Un cop editada la primera etiqueta, de la columna dreta apretem "actualizar todas las etiquetas"
per que ho apliqui a la resta d'etiquetes i veure'm com quedarà.
No li fagis cas al camp "proximo registro"

14.- Columna dreta, només queda visualitzar "vista previa de las etiquetas" , i "completar combinacion"

15.- Imprimir.